Niewłaściwe zarządzenia i wskazówki zleceniodawcy

Jak zachować się w wypadku wskazówek zleceniodacy co do sposobu wykonywania robót ?

Niejednokrotnie po zawarciu umowy zleceniodawca precyzuje sposób wykonywania robót i udziela wskazówek np. co do kolejności wykonywanych robót, przygotowania przedmiotu świadczenia lub zastosowania technik lub materiałów. Tego typu wskazówki udzielane są zleceniobiorcy ustnie...

Ryzyko utraty lub zniszczenia – umowa o roboty budowlane w Niemczech

Kiedy wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane roboty w wypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu świadczenia.

Zasadą jest, że wykonawca ponosi ryzyko zniszczenia lub utraty przedmiotu świadczenia aż do momentu odbioru dzieła. Jeżeli zatem nastąpiła utrata lub zniszczenie przedmiotu umowy przed odbiorem, to wykonawca nie może generalnie żądać za wynagrodzenia za swoje świadczenie...

Odbiór obiektu lub robót budowlanych na gruncie prawa Niemieckiego

Czym jest odbiór, jakie są jego skutki prawne i rodzaje oraz – co zrobić kiedy zleceniodawca bezprawnie odmawia odbioru...